Skip to main content

Kivi

Actinidia deliciosa


  • Ağaç
  • Bitki Ailesi:
    Kivigiller (Actinidiaceae)
  • Kullanım:

Kivigiller (Actinidiaceae)